Case Study26 lutego 2024by PrimLeanOd Rzemiosła do Rewolucji Cyfrowej: Moja historia ewolucji zarządzania w pigułce.

Wstęp

W dawnych czasach, gdy „zarządzanie projektami” oznaczało po prostu nie zgubić pergaminu z planami budowy, a „optymalizacja procesów” była synonimem wybrania najszybszej drogi do najbliższej tawerny, ludzkość stawiała pierwsze kroki w kierunku organizacji pracy.

Przejdźmy więc przez eony historii, omijając dinozaury (które, nawiasem mówiąc, miały fatalny system zarządzania zasobami ludzkimi), aby dotrzeć do czasów, gdy zarządzanie stało się nieco bardziej skomplikowane niż decyzja „kto dzisiaj rozpala ognisko”.

Oto moja historia ewolucji zarządzania, od czasów, gdy „agile” oznaczało zwinność w unikaniu mamuta, do ery, w której algorytmy decydują o niemal wszystkim, co robimy. Zapnijcie pasy (lub zapięcia na togach) – będzie to podróż przez „Od Rzemiosła do Rewolucji Cyfrowej: Kompleksowa Historia Ewolucji Zarządzania”. Zaczynajmy zatem.

Wielu z nas słyszało o TPS, Lean czy ToC. Jednak w tej materii działo się zdecydowanie więcej.

Poniżej przedstawiam rozwój systemów zarządzania przed i po wprowadzeniu TPS aż do roku 2020, w kolejności chronologicznej (prawie).

Digital Transformation & Industry 4.0 (2010 i trwa): Czwarta rewolucja przemysłowa, charakteryzująca się integracją technologii cyfrowych w produkcji, otworzyła nowe możliwości dla Lean Management w zakresie analizy danych i automatyzacji.

Agile Manufacturing (1990s): Metodologia koncentrująca się na zwinności i elastyczności w produkcji, aby szybko reagować na zmiany na rynku i potrzeby klientów.

Zarządzanie oparte na wartościach (VBM) (1990s): Podejście skupione na maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy i zarządzanie zorientowane na wartość przedsiębiorstwa.

Lean Manufacturing/Lean Management (1990): Wprowadzenie Lean Manufacturing na Zachodzie, inspirowane TPS, skupiało się na eliminacji marnotrawstwa i ciągłym doskonaleniu procesów produkcyjnych.

Six Sigma (1986): Metodologia wprowadzona przez Motorolę, skupiająca się na zmniejszeniu zmienności w procesach produkcyjnych i biznesowych, a później połączona z Lean w Lean Six Sigma.

Teoria Ograniczeń (TOC) (1984): Eliyahu M. Goldratt wprowadził w swojej książce „The Goal” koncepcję, że ograniczenia decydują o tempie osiągania celów przez systemy.

Zarządzanie Jakością Całkowitą (TQM) (1950): Rozwój TQM, który promował ciągłe doskonalenie jakości we wszystkich aspektach organizacji, był inspirowany sukcesami japońskiej produkcji, w tym filozofią TPS.

System Produkcyjny Toyoty (TPS), opracowany głównie przez Taiichi Ohno i Eiji Toyoda w latach 40. i 50. XX wieku, stanowi kamień milowy w historii zarządzania produkcją i jest uznawany za prekursora Lean Management.

System Produkcji Forda (1913): Henry Ford zrewolucjonizował produkcję, wprowadzając linię montażową i masową produkcję, co znacznie zwiększyło efektywność i dostępność samochodów.

Naukowe Zarządzanie (1911): Frederick W. Taylor opracował koncepcję naukowego zarządzania, która skupiała się na analizie i optymalizacji pracy, co miało na celu zwiększenie produktywności pracowników.

Systemy Zarządzania Pracą (koniec XIX wieku): Rozwój kolejnictwa i skomplikowanych przedsiębiorstw przemysłowych wymagał bardziej złożonych systemów zarządzania, w tym rozwój hierarchii zarządczej i początki specjalizacji funkcji zarządczych.

System Lowell (wczesny XIX wiek): Wczesny system pracy w fabrykach, stosowany w przemyśle tekstylnym w USA, charakteryzujący się rekrutacją młodych kobiet do pracy w fabrykach, gdzie mieszkały w kontrolowanych przez właścicieli zakładów warunkach. System ten łączył aspekty życia społecznego i pracy.

Rewolucja Przemysłowa (późny XVIII wiek): Rozwój maszyn parowych i mechanizacja produkcji zapoczątkowały przemiany w sposobach organizacji pracy i produkcji. Powstanie fabryk przyniosło ze sobą nowe wyzwania zarządcze, takie jak koordynacja pracy wielu robotników i utrzymanie maszyn.

Manufaktura (XVII-XIX wiek): Przejście od produkcji domowej do bardziej zcentralizowanej produkcji w manufakturach, gdzie pracownicy zgromadzeni byli w jednym miejscu, ale produkcja wciąż opierała się na pracy ręcznej lub prostych narzędziach. Manufaktury były prekursorem fabryk.

Systemy Put-out (XVII-XVIII wiek): Wczesna forma organizacji pracy, w której surowce były „wypuszczane” do pracowników, którzy przetwarzali je w swoich domach, a następnie oddawali gotowe produkty. Była to jedna z form produkcji przed fabrycznej.

Rzemiosło i Gildie (przedindustrialne): Przed rewolucją przemysłową, produkcja była zdominowana przez system rzemieślniczy, w którym umiejętności i wiedza były przekazywane w ramach gildii i warsztatów rzemieślniczych. Produkcja była na małą skalę, a jakość i kunszt były nadrzędne.

A co było wcześniej…

 

 

Share