Case StudyConsulting19 października 2023by PrimLeanStrategia biznesowa i jej kaskadowanie z wykorzystaniem Hoshin Kanri.

https://primlean.pl/wp-content/uploads/2023/10/M_2-1280x720.png

Czym jest strategia biznesowa?

Strategia biznesowa to zestaw działań i decyzji, które organizacja podejmuje w celu osiągnięcia konkurencyjnej przewagi i realizacji swojej misji. Określa ona kierunek, w jakim organizacja chce się rozwijać, jakie cele chce osiągnąć i jakie środki zamierza wykorzystać do ich realizacji.

Dlaczego warto mieć strategię biznesową?

Strategia biznesowa pozwala organizacji skoncentrować się na tym, co najważniejsze, zapewniając jednocześnie elastyczność w reagowaniu na zmieniające się warunki rynkowe. Dzięki niej organizacja może lepiej zrozumieć swoje mocne i słabe strony, a także lepiej dostosować się do potrzeb klientów i trendów rynkowych.

Czym jest Hoshin Kanri?

 • Hoshin Kanri, znane również jako Hoshin Planning, to strategiczna metoda zarządzania służąca do wyznaczania kierunku i celów organizacji oraz do zapewnienia, że praca na wszystkich poziomach organizacji jest skoordynowana w celu osiągnięcia tych celów.
 • Nazwa „Hoshin Kanri” pochodzi z języka japońskiego, gdzie „Hoshin” oznacza „kierunek, błyszczącą igłę” lub „kompas”, a „Kanri” oznacza „zarządzanie”.
 • Hoshin Kanri to metoda planowania strategicznego i zarządzania złożonymi projektami.
 • System który pozwala firmie wiernie przełożyć potrzeby klienta na nowe produkty/usługi.
 • Hoshin Kanri jest podstawą opracowanej w tej ofercie metody zarządzania oraz związanych z nią technik ustalania kosztów docelowych i redukowania ich przy pomocy działań Kaizen.

Korzyści jakie daje Hoshin Kanri?

Oto główne korzyści płynące z wdrożenia Hoshin Kanri:

 1. Jasność wizji i kierunku: Hoshin Kanri pomaga organizacjom w jasnym określeniu ich wizji, misji i strategicznych celów, co prowadzi do lepszego zrozumienia kierunku, w którym organizacja chce się rozwijać.

 2. Zwiększone zaangażowanie pracowników: Poprzez kaskadowanie celów na wszystkie poziomy organizacji, pracownicy lepiej rozumieją, jak ich praca przyczynia się do osiągnięcia celów strategicznych firmy, co zwiększa ich zaangażowanie i motywację.

 3. Lepsza komunikacja: Hoshin Kanri promuje otwartą i regularną komunikację między różnymi poziomami organizacji, co prowadzi do lepszego zrozumienia i realizacji celów.

 4. Zwiększona spójność działań: Dzięki temu, że wszystkie działania są spójne z głównymi celami strategicznymi, organizacja może unikać rozproszenia zasobów i skupić się na tym, co naprawdę jest ważne.

 5. Regularne przeglądy i dostosowania: Hoshin Kanri zakłada regularne przeglądy postępów w realizacji celów, co pozwala na szybkie dostosowywanie się do zmieniających się warunków i korygowanie błędów.

 6. Zwiększona odpowiedzialność: Poprzez jasne określenie celów i odpowiedzialności za ich realizację, pracownicy i zespoły stają się bardziej odpowiedzialne za osiągnięcie wyników.

 7. Lepsze wykorzystanie zasobów: Dzięki skoncentrowaniu się na kluczowych celach strategicznych, organizacje mogą lepiej alokować swoje zasoby, co prowadzi do większej efektywności.

 8. Zwiększona zdolność do adaptacji: Regularne przeglądy i dostosowania w ramach Hoshin Kanri pozwalają organizacjom szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe i konkurencyjne.

 9. Poprawa kultury organizacyjnej: Wprowadzenie kultury ciągłego doskonalenia i skupienie na celach strategicznych może prowadzić do pozytywnych zmian w kulturze organizacyjnej.

 10. Zwiększona konkurencyjność: Dzięki skutecznemu zarządzaniu strategicznemu, organizacje mogą lepiej dostosować się do potrzeb rynku, co prowadzi do zwiększenia ich konkurencyjności.

Podsumowując, Hoshin Kanri oferuje organizacjom skuteczne narzędzie do zarządzania strategicznego, które pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów, zwiększenie zaangażowania pracowników i osiągnięcie celów biznesowych.

Najczęstsze błędy w kaskadowaniu strategii z wykorzystaniem Hoshin Kanri

 1. Brak jasnej wizji i kierunku: Bez jasno określonej wizji i kierunku, cały proces Hoshin Kanri może stać się chaotyczny i nieefektywny.

 2. Nadmierna skomplikowanie: Wprowadzenie zbyt wielu celów i inicjatyw sprawia, że proces staje się zbyt skomplikowany do zarządzania.

 3. Brak zaangażowania kierownictwa: Kierownictwo musi być w pełni zaangażowane w proces Hoshin Kanri, aby był on skuteczny.

 4. Niewystarczająca komunikacja: Brak odpowiedniej komunikacji może prowadzić do dezorientacji pracowników i braku zaangażowania w realizację celów.

 5. Brak ciągłego przeglądu i dostosowywania: Regularne przeglądy i korekty są kluczem do skutecznego Hoshin Kanri.

 6. Nieodpowiednie narzędzia i zasoby: Brak odpowiednich narzędzi do planowania, monitorowania i komunikacji może utrudnić zarządzanie procesem.

 7. Nie uwzględnianie kultury organizacyjnej: Kultura organizacyjna ma kluczowe znaczenie dla skuteczności Hoshin Kanri.

 8. Brak ciągłości: Hoshin Kanri wymaga stałego zaangażowania i uwagi.

 9. Nieodpowiednie szkolenie: Pracownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni, aby proces był skuteczny.

 10. Nie uwzględnianie opinii pracowników: Opinie i sugestie pracowników są kluczem do sukcesu Hoshin Kanri.

Podsumowując, Hoshin Kanri to skuteczna metoda zarządzania strategicznego, która pozwala organizacjom realizować swoje cele w spójny i skoordynowany sposób. Jednak aby był skuteczny, organizacje muszą unikać powyższych błędów i stale dostosowywać się do zmieniających się warunków.

Jak się ustrzec przed tymi błędami?

Jeśli chcesz się ustrzec przed powyższymi błędami i nauczyć się skutecznie wdrażać strategię z wykorzystaniem Hoshin Kanri, zajrzyj na nasz kurs online: „Hoshin Kanri: Strategiczne planowanie i zarządzanie w firmie”.

#HoshinKanri #ZarządzanieStrategiczne #PlanowanieBiznesowe #WizjaIFirma #KaskadowanieCelów #KulturaBiznesu #KomunikacjaBiznesowa #SzkoleniaBiznesowe #LiderzyZaangażowani #NarzędziaBiznesu