Case Study9 stycznia 2024by PrimLeanDlaczego nie lubimy Problem Solving?

Rozwiązywanie problemów w firmie może być wyzwaniem.

Jednak prawdziwą porażką nie jest obawa przed niepowodzeniem, ale niechęć do prób znalezienia rozwiązania.

Istnieje kilka powodów, dla których ludzie w firmach mogą nie lubić rozwiązywania problemów, czyli problem solvingu:

 1. Stres i presja: Rozwiązywanie problemów często wiąże się z presją czasu i stresującymi sytuacjami, co może być dla niektórych nieprzyjemne.

 2. Obawa przed porażką: Niektórzy mogą obawiać się, że nie znajdą skutecznego rozwiązania lub że ich rozwiązanie zostanie skrytykowane.

 3. Brak umiejętności: Rozwiązywanie problemów wymaga określonych umiejętności analitycznych i kreatywnych, których nie wszyscy mogą posiadać lub które mogą wymagać rozwoju.

 4. Preferencje dotyczące pracy: Niektórzy ludzie wolą wykonywać rutynowe, dobrze zdefiniowane zadania, a problem solving często wymaga myślenia poza utartymi schematami.

 5. Odpowiedzialność: Rozwiązanie problemu często oznacza przejęcie odpowiedzialności za wynik, co niektórych może przerażać.

 6. Niewystarczające wsparcie: Bez odpowiedniego wsparcia ze strony zarządu lub kolegów z pracy, rozwiązywanie problemów może być szczególnie trudne.

 7. Brak zasobów: Rozwiązanie problemu może wymagać czasu, informacji lub zasobów, których w firmie może brakować.

 8. Kultura organizacyjna: W niektórych firmach kultura nie promuje innowacji i kreatywności, co może zniechęcać do podejmowania się rozwiązywania problemów.

 9. Wypalenie zawodowe: Pracownicy, którzy są przeciążeni lub doświadczają wypalenia zawodowego, mogą mieć mniejszą motywację do angażowania się w dodatkowe wyzwania.

Rozumienie tych czynników może pomóc menedżerom i liderom firm w tworzeniu środowiska, które zachęca i wspiera pracowników w podejmowaniu i skutecznym rozwiązywaniu problemów.

Jak to zmienić?

Oto kilka kluczowych kroków, które można podjąć:

 1. Zmniejszenie stresu i presji: Zapewnienie realistycznych ram czasowych i zasobów do rozwiązywania problemów może znacznie zmniejszyć stres. Promowanie kultury, która docenia wysiłki i proces myślenia, a nie tylko wyniki, również może pomóc.

 2. Zarządzanie obawą przed porażką: Tworzenie środowiska, w którym błędy są postrzegane jako cenna nauka, a nie jako porażka. Można to osiągnąć poprzez regularne spotkania, na których dzieli się się doświadczeniami i lekcjami wynikającymi z nieudanych prób rozwiązania problemów.

 3. Rozwój umiejętności: Inwestycja w szkolenia i warsztaty rozwijające umiejętności analityczne i kreatywne pracowników. Może to obejmować zarówno formalne szkolenia, jak i mniej formalne sesje burzy mózgów czy warsztaty kreatywnego myślenia.

 4. Respektowanie preferencji pracy: Rozpoznawanie i wykorzystywanie naturalnych predyspozycji pracowników. Nie każdy musi być zaangażowany w dynamiczne rozwiązywanie problemów; niektórzy mogą lepiej sprawdzać się w bardziej rutynowych zadaniach.

 5. Dziel się odpowiedzialnością: Promowanie kultury współpracy, gdzie odpowiedzialność za rozwiązanie problemu jest dzielona, a sukces jest osiągnięciem zespołowym.

 6. Wsparcie ze strony zarządu i kolegów: Zapewnienie, że pracownicy czują się wspierani przez swoich przełożonych i kolegów, może zwiększyć ich pewność siebie i gotowość do podejmowania wyzwań.

 7. Zapewnienie odpowiednich zasobów: Upewnienie się, że zespoły mają dostęp do niezbędnych informacji, narzędzi i czasu, aby skutecznie rozwiązywać problemy.

 8. Promowanie kultury innowacji: Zachęcanie do myślenia kreatywnego i eksperymentowania może być kluczowe w tworzeniu środowiska, które naturalnie sprzyja rozwiązywaniu problemów.

 9. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu: Zapewnienie, że pracownicy mają zbilansowane obciążenie pracą i dostęp do wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, może pomóc w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.

Wdrażanie tych strategii wymaga zaangażowania i czasu, ale może znacznie poprawić zdolność organizacji do skutecznego rozwiązyania problemów i ogólną produktywność.

Jest jeszcze jeden sposób!

Skorzystanie z  kursu online z zakresu rozwiązywania problemów metodą podejścia procesowego może być doskonałym sposobem na zwiększenie umiejętności pracowników w tej dziedzinie.

Sprawdź nasz kurs

Problem solving – metody analizy i kreatywnego rozwiązywania problemów.

Share