Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

SZKOLENIE MENEDŻERSKIE: OCENY OKRESOWE I ROZMOWY OCENIAJĄCE – JAK TO DOBRZE ZROBIĆ?

Czas trwania – 2 dni szkoleniowe.


CELE SZKOLENIOWE:

Szkolenie ma na celu przedstawienie systemu ocen okresowych pracowników, procedury projektowania i wdrożenia na podstawie odpowiednich narzędzi, które uwzględnią specyfikę działania przedsiębiorstwa.

Ocenianie pracowników jest niezbędnym elementem efektywnej polityki personalnej.

System ocen pracowniczych służy weryfikacji oczekiwań i wyników pracy w odniesieniu do wytyczonych celów. Stanowi najwłaściwszy i najskuteczniejszy sposób korygowania i utrwalania pożądanego sposobu funkcjonowania ludzi w przedsiębiorstwie. Poprawnie zrealizowana procedura oceny ma szczególnie duże znaczenie w kształtowaniu i ukierunkowaniu zachowań pracowniczych na realizację strategii firmy. Pozwala na odpowiednie gospodarowanie zasobami ludzkimi począwszy od procesu selekcji i rekrutacji pracowników, aż do procesu rozwoju zawodowego i planowania ścieżek kariery. Pełni również funkcję motywacyjną i buduje poprawne relacje interpersonalne.

Zoptymalizowana ocena okresowa pracowników jest narzędziem wspierającym firmę na trzech płaszczyznach: organizacji, kadry kierowniczej i pracowników.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Wprowadzenie uczestników w tematykę SOOP -system oceny okresowej pracowników
 • Dostarczenie wiedzy i narzędzi pozwalających przeprowadzić ocenę okresową w sposób rzeczowy i przyjazny
 • Przygotowanie uczestników do umiejętnego prowadzenia rozmowy okresowej
 • Przeszkolenie uczestników z udzielania motywacyjnej i rozwojowej informacji zwrotnej
 • Wypracowanie dobrych praktyk w prowadzeniu ocen okresowych


DLA KOGO SZKOLENIE:

Na szkolenie zapraszamy kadrę zarządzająca i kierowniczą.


CO WYRÓŻNIA NASZE SZKOLENIE:

 • Podejście procesowe – warsztaty, zadania wdrożeniowe, sesje tele-coachingowe.
 • 30 dni po szkoleniu dostęp do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym.
 • Materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy o temacie szkolenia.
 • Zastosowanie narzędzi podczas szkolenia ułatwiających przyswajanie wiedzy i ułatwiająca wprowadzanie jej w życie.
 • Przyjazna atmosfera budująca zaufanie i inspirująca do rozwoju.


METODY PRACY:

Podczas warsztatów wykorzystujemy mini wykłady, metafory, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, symulacje, dyskusję moderowaną, karty pracy, studium przypadku, analizę, wyciąganie wniosków, informację zwrotną, nagrania audio lub audio-video, podsumowania w formie mapy myśli, zadania wdrożeniowe oraz sesje tele-coachingowe wspierające nowe umiejętności.


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. SYSTEM OKRESOWEJ OCENY PRACOWNICZEJ w organizacji:
 • Cele i funkcje SOOP
 • Korzyści SOP z perspektywy organizacji, kadry zarządzającej i pracowników
 1. PROJEKTUJEMY SYSTEM OCENY:
 • Zasady tworzenia efektywnego systemu oceny
 • Etapy procesu oceny
 • Dopasowanie systemu oceny do charakterystyki organizacji
 1. METODY I TECHNIKI OCENY:
 • Ocena absolutna i relatywna
 • Ocena na podstawie czynników osobowościowych, behawioralnych oraz wyników pracy
 • Charakterystyki poszczególnych technik oceniania
 • Wypracowanie kryteriów do oceny
 1. WDROŻENIE SYSTEMU OCENY:
 • Możliwe reakcje pracowników
 • Zasady skutecznego wprowadzania SOOP
 • Psychologiczne aspekty niwelowania oporu wobec oceny
 • Obiektywizacja systemu oceny
 • Błędy w ocenianiu – czego unikać?
 1. PROCEDURA ROZMÓW OCENIAJĄCYCH:
 • Przygotowanie rozmowy oceniającej
 • Kluczowe elementy struktury rozmowy oceniającej
 • Klasyczne formuły prowadzenia rozmów oceniających
 • Model GROW
 • Funkcja ewaluacyjna i rozwojowa
 • Systemy naprawcze
 1. KONSTRUKTYWNA KOMUNIKACJA W SYSTEMIE OCENY:
 • Bariery komunikacyjne
 • Skuteczny algorytm udzielania pochwał i nagan
 • Jak radzić sobie z emocjami podczas rozmowy okresowej?
 1. SPOSOBY WYKORZYSTANIA WYNIKÓW OCENY:
 • Motywacyjna rola informacji zwrotnej
 • Rozwojowa rola informacji zwrotnej
 • Planowanie ścieżek rozwoju
 1. PODSUMOWANIE I WNIOSKI:


MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

Kompendium wiedzy z zakresu szkolenia.


KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA.

DLACZEGO JESTEŚMY UNIKALNI I SKUTECZNI?

 • Rozumiemy, że prawdziwy rozwój i rezultaty to nie tylko uczenie się nowych rzeczy, ale także danie Ci konkretnych metod.
 • Naprawdę zależy nam na Twoich efektach, jeśli Ty wzrośniesz, my razem z Tobą.
 • Bonus – bezpłatny dostęp przez 30 dni po szkoleniu do konsultacji mailowych i telefonicznych z trenerem prowadzącym szkolenie.
 • Formularze gotowe do wdrożenia w Twojej organizacji.
 • Przykłady z praktyki wdrożeniowej w polskich firmach.
 • Materiały szkoleniowe – kompendium wiedzy o temacie szkolenia.
 • Przyjazna atmosfera ułatwiająca wprowadzenie w praktykę nabytej wiedzy.


ZAPYTAJ O MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI SZKOLENIA W TWOJEJ FIRMIE!