Rozwijamy ludzi, doskonalimy procesy.

COACHING MENEDŻERSKI – INDYWIDUALNY PROGRAM ROZWOJOWY.

Coaching menedżerski to proces, który opiera się na współpracy coacha i klienta. Zadaniem coacha jest pomoc w wydobyciu niewykorzystanego potencjału klienta.

Aby coaching menedżera przyniósł pożądane efekty, trzy zainteresowane strony – menedżer, jego sponsor i coach wspólnie ustalają cele i reguły procesu. Ilość sesji wynosi od 6 do10 w zależności od postawionego celu i potrzeby sytuacji.

Proces coachingowy służy rozwojowi kompetencji jak i motywacji menedżerów. Ma znaczenie dla zmiany dotyczących postaw lub nastawień przeszkadzających w opracowywaniu np. nowych rozwiązań. Dąży do maksymalnego wykorzystania potencjału osobistego. Pomaga pokonywać słabości i mierzyć się z wyzwaniami. To atrakcyjny sposób rozwoju. Stwarza odpowiednie warunki do zmiany i dość szybkiego osiągania celów.

Technika coachingu polega na odkrywaniu mocnych stron menedżerów, pomaga omijać osobiste bariery i ograniczenia, ułatwia efektywne funkcjonowanie w zespole.

Menedżer bardziej świadomy siebie i swoich możliwości jest bardziej efektywny i osiąga lepsze wyniki.

Coaching zaczyna się zwykle od określenia profilu osobowego menedżera określającego jego typ osobowości. Każde spotkanie koncentruje się zazwyczaj na konkretnym zagadnieniu, np. zarządzanie czasem, ustalanie celów, przezwyciężanie kryzysów, relacje między życiem osobistym a pracą. Na koniec każdej sesji klient wyznacza z coachem zadania, które zrealizuje do dnia następnego spotkania, zgodnie z ustalonym harmonogramem.


CELEM COACHINGU JEST
:

  • Podniesienie samoświadomości i motywacji menedżera
  • Odkrycie mocnych stron i możliwości
  • Wsparcie efektywności menedżera
  • Rozwój indywidualnych kompetencji zarządczych
  • Rozwijanie nabytej wiedzy z pozycji wiem/znam, na pozycję rozumiem i umiem wykorzystać
  • Wyposażenie menedżerów w narzędzia wspierające osiąganie celów


KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE RAPORT Z SESJI.


METODY PRACY:

Podczas sesji coachingowych wykorzystujemy eksperymenty – mające pobudzić do refleksji, dać nowe doświadczenie i odkryć nowe umiejętności, metafory, ćwiczenia kreatywne – mają pomóc stworzyć niestandardowe rozwiązania, karty pracy, studium przypadku, analizę, wyciąganie wniosków, informację zwrotną, nagrania audio lub audio-video, ćwiczenia introspektywne – do wykonania samodzielnie w trakcie sesji lub w formie zadań wdrożeniowych, wpierających proces rozwojowy. Sesja coachingowa realizowana jest w formie indywidualnego spotkania na żywo lub na skype lub innym narzędziu do audio-video.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY SESJAMI COACHINGOWYMI.